Trwa ładowanie...

Notowania

BORUTA: strona spółki
14.10.2020, 11:35

BRU Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę InventionBio sp. z o.o.

Zarząd Spółki Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pożyczki pomiędzy spółką InventionBio sp. z o.o., której pakiet kontrolny jest w trakcie przejęcia przez Emitenta, o czym Emitent informował raportem ESPI nr 8/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. (dalej: „Pożyczkobiorca”) a dotychczasowym udziałowcem, tj. spółką Biochemia Investments sp. z o.o., w której Emitent posiada 24% udziałów (dalej: „Pożyczkodawca”). Środki na udzielenie pożyczki przez Pożyczkodawcę pochodzą od głównego udziałowca Pożyczkodawcy, tj. spółki Joyfix Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, która posiada 54% udziałów w kapitale zakładowym Pożyczkodawcy.
Pożyczka została udzielona w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych). Pożyczka będzie udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Pożyczkobiorcę. Dana transza zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania. Pożyczka zostaje udzielona na realizacje inwestycji realizowanych przez Pożyczkobiorcę. Pożyczka zostaje udzielona na okres 10 lat, przy czym Strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,10% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej (wykorzystanej) kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

Inne komunikaty