Trwa ładowanie...
bDHZNhKJ

Notowania

ULMA: strona spółki
14.10.2020, 17:07

ULM WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁY 2020 R.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za okres 3 kwartałów 2020 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku].
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za okres 3 kwartałów 2020 roku: Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 144 797 tys zł [164 298 tys. zł] spadek -11,9% w tym: o Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 111 001 tys zł [126 072 tys. zł] spadek -12,0%, o Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 33 797 tys zł [38 226 tys. zł] spadek -11,6%,  Skonsolidowany EBITDA: 53 067 tys zł [70 641 tys zł], spadek o -24,9%  Skonsolidowany zysk netto: 15 905 tys zł [29 919 tys zł], spadek o -46,8%  Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 68 720 tys zł [63 850 tys zł], wzrost o 7,6%. Analizowany okres 3 kwartałów 2020 roku to czas, w którym rozwój segmentu budownictwa został negatywnie dotknięty perturbacjami wynikającymi z rozwoju pandemii coronawirusa. W obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego tą pandemią Grupa Kapitałowa nie była w stanie utrzymać pozytywnych tendencji sprzedażowych notowanych w 2019 roku, co przełożyło się na prezentowane w bieżącym roku wyniki finansowe. Największym wyzwaniem dla Grupy Kapitałowej w dalszym ciągu pozostaje utrzymanie poziomów kontraktacji w segmencie „obsługi budów”, a w ramach tego segmentu szczególnie w segmencie kubaturowym. Notowane w bieżącym roku spadki ilości oraz wartości nowych zleceń w tym segmencie runku w zdecydowany sposób wpłynęły na powstanie ww. luki sprzedażowej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Z drugiej strony III kwartał 2020 roku przyniósł pewną stabilizację przychodów Grupy Kapitałowej, a nawet odnotowano pozytywną dynamikę w porównaniu z II kwartałem 2020 roku. Dzięki temu luka sprzedażowa po 3 kwartałach 2020 roku (spadek o -11,9% r/r) uległa niewielkiemu zmniejszeniu wobec danych po 2 kwartałach 2020 roku (spadek o -13,1% r/r). Zarząd Grupy Kapitałowej w dalszym ciągu podejmuje wiele inicjatyw mających na celu z jednej strony dalsze wzmacnianie procesów akwizycyjnych i handlowych, z drugiej zaś strony ciągłe monitorowanie poziomów kosztowych oraz dostosowanie poszczególnych pozycji kosztowych do niższych poziomów sprzedażowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173)

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-02-02
ULM Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za IV kwartały 2020 r.
49,80
0,00
2021-02-01
ULM Powołanie osoby zarządzającej
49,80
0,00
2021-01-27
ULM Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
50,00
0,00
2021-01-20
ULM Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
50,00
0,00
2020-11-17
ULM QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
46,00
0,00
2020-11-03
ULM REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA
45,80
0,00
2020-10-14
ULM WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁY 2020 R.
49,40
-3,64
2020-09-17
ULM SA-PSr 2020
47,40
+0,42
2020-09-11
ULM Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
47,40
+0,42
2020-07-30
ULM Zawarcie znaczącej umowy
47,40
0,00
bDHZNhLr