Trwa ładowanie...
bDnofmKt

Notowania

CASPAR: strona spółki
15.10.2020, 16:50

CSR Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Spółka Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32, (Spółka), niniejszym informuje, iż uchwałą z dnia 15 października Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 r. w wysokości 2 090 715,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy). Zaliczką będą objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 1972,373 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) brutto.
Zarząd Spółki oświadcza, że kwota 2 090 715,38 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 lipca 2020 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone sprawozdaniem z badania z dnia 15 października 2020 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 30 listopada 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki)oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 7 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki). Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2020 wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki, o czym Caspar Asset Management S.A. poinformuje w odrębnym komunikacie.

Inne komunikaty

bDnofmLb