Trwa ładowanie...

Notowania

PTH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 listopada 2020 roku, na godzinę 10:00, w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (w tym Regulamin uczestnictwa przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej) udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.primetechsa.pl/relacje-inwestorskie w zakładce: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz www.primetechsa.pl/podstawowe-dokumenty-korporacyjne. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-10-16
PTH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
1,14
+1,75
2020-09-21
PTH Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta
1,44
0,00
2020-09-17
PTH Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
0,00
2020-09-17
PTH Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
0,00
2020-09-17
PTH Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
0,00
2020-09-17
PTH Zawiadomienie od FAMUR S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
1,44
0,00
2020-09-15
PTH Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
1,45
0,00
2020-08-27
PTH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,47
-1,70
2020-08-06
PTH Informacja o utworzeniu rezerwy
1,44
0,00
2020-07-22
PTH Zamiar ogłoszenia przez FAMUR S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech S.A.
0,88
0,00