Trwa ładowanie...

Notowania

OAT: strona spółki
16.10.2020, 18:31

OAT Informacja o rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców

Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o dokonaniu w dniu 16.10.2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie przyjętym uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki ("Uchwała").
Zgodnie z ww. uchwałą wykreślone zostały następujące postanowienia §20 Statutu Spółki: „4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem powiadomienia wszystkich Członków Rady o treści projektu uchwały. 6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego bez formalnego zwoływania pod warunkiem, że żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi zastrzeżeń co do takiej formy głosowania i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. - 7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 4 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.” W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający opisaną powyżej zmianę.

Załączniki

Inne komunikaty