Trwa ładowanie...

Notowania

SIMPLE: strona spółki
16.10.2020, 20:27

SME Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego w obszarze medycznym

Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 16 października 2020 r. Spółka zawarła z Powiatem Brzeskim [Zamawiający] – przy udziale Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - umowę na realizację projektu informatycznego [Umowa].
Umowa dotyczy realizacji zadania pn.: „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”. Zakres Umowy obejmuje dostawę licencji, wdrożenie systemu klasy ERP, serwis oraz świadczenie usług gwarancyjnych. Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 1,97 mln zł netto tj. ok. 2,42 mln zł brutto. Umowa będzie wykonywana w etapach, których realizacja jest terminowo powiązana. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań Emitent szacuje, iż realizacja przedmiotu Umowy zostanie zakończona na w II kwartale 2021 r. Okres gwarancji jakości wynosi nie dłużej niż 60 miesięcy. W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych, które mogą zostać nałożone na Spółkę m.in. z tytułu dziennej zwłoki Spółki w realizacji przedmiotu Umowy, za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Emitent w wysokości 30% wynagrodzenia brutto. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przewyższy wysokość kary umownej, strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. W przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania przyznanego na realizację projektu z przyczyn leżących po stronie Emitenta, Emitent zapłacie na rzecz Zamawiającego równowartość utraconego dofinansowania. Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niej czy też jej zabezpieczenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

Inne komunikaty