Trwa ładowanie...

Notowania

CHERRY: strona spółki
19.10.2020, 11:25

CHP Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Zarząd Cherrypick Games S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Izbickiej 8a, 04-838 Warszawa, w dni robocze w godzinach od 9 do 17, do dnia 12 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki. Na podstawie obowiązujących przepisów, akcje mające postać dokumentów utracą moc obowiązującą z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu dokumenty akcji uzyskają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Z dniem 1 marca 2026 r. dokumenty akcji utracą również moc dowodową. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa. Informacje o wezwaniu zostaną również udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cherrypickgames.com.

Inne komunikaty