Trwa ładowanie...

Notowania

DROZAPOL: strona spółki
19.10.2020, 15:01

DPL Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego oraz podpisanie umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA):
1) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego przyznany Spółce limit wynosi 15,0 mln zł (dotychczas 20,0 mln zł). W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania: •Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 5 mln zł, który może zostać wykorzystany wyłącznie na finansowanie innych zobowiązań tj. spłatę zadłużenia z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw dokumentowych oraz wypłat z gwarancji bankowych. •Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. •Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 15,0 mln zł (dotychczas 20,0 mln zł). •Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł. Zabezpieczenia limitu stanowią: •umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku; •weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; •zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej; •hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł na: - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 •przeniesienie własności 7 maszyn i urządzeń wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia tych maszyn i urządzeń •przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka; •przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł •oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 40,0 mln zł Powyższy limit udzielony jest Spółce do 16.04.2021 r. 2) umowę kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej na mocy której przyznany Spółce limit wynosi 5 mln zł. W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania: •Kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 5 mln zł, który może zostać wykorzystany: a)do kwoty 4 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, oraz na finansowanie innych zobowiązań tj. spłatę zadłużenia wobec PKO BP SA b)do kwoty 1 mln zł na finansowanie innych zobowiązań, tj. na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw i/lub wypłat z gwarancji i/lub na spłatę zadłużenia wobec PKO BP SA. Zabezpieczenia limitu stanowią: •weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; •hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł na: - prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 •przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł •gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w wysokości stanowiącej 80,00% kwoty Kredytu, tj. w kwocie 4 mln zł. Powyższy limit udzielony jest Spółce do 31.01.2021 r.

Inne komunikaty