Trwa ładowanie...
bEheuzvp

Notowania

BRAND24: strona spółki
21.10.2020, 13:29

B24 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A., które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138 w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 9:00.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Dodatkowo Spółka informuje o zamierzonej zmianie statutu w celach wyłącznie aktualizacyjnych, poprzez zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść: „§ 4. 1. Kapitał zakładowy wynosi 215.784,30 zł /dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy/ i dzieli się na: 1. 1.000.000 /jeden milion/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; 2. 538.400 /pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; 3. 15.384 /piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery/ akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; 4. 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; wszystkie 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji serii D zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne; 5. 13.267 /trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; 6. 86.000 /osiemdziesiąt sześć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; 7. 172.482 /sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda. 8. 110.000 /sto dziesięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 9. 130.000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 10. 20.541 /dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści jeden / akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”

Załączniki

Inne komunikaty

bEheuzvX