Trwa ładowanie...

Notowania

CASPAR: strona spółki
22.10.2020, 16:29

CSR Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

Zarząd Caspar Asset Management S.A. (Spółka, Emitent) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 22 października 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaakceptowała decyzję Zarządu Spółki (Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 15 października 2020 r.) i wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 090 715,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy). Zaliczką będą objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 1 972 373 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) brutto.
Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej został spełniony. Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 30 listopada 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki). Rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 7 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Inne komunikaty