Trwa ładowanie...
bDHIMhTV

Notowania

OPTEAM: strona spółki
23.10.2020, 11:37

OPM Informacja o otrzymaniu oświadczenia od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.

Zarząd Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Emitent”) informuje, że otrzymał oświadczenie od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) o rejestracji akcji OPTeam S.A. na okaziciela, kod ISIN: PLOPTEM00012 w związku z uchwałą nr 05/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 31.10.2017 r., zmienioną uchwałą nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z 06.06.2019 r. Rejestracja dotyczy następujących akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN, seria i liczba: E – 240.300 szt., F – 293.700 szt., G – 37.500 szt.
Jako warunek rejestracji w oświadczeniu KDPW podano: wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Odnośnie terminu rejestracji w oświadczeniu KDPW wskazano, iż rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Podstawa prawna: § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDHIMhUD