Trwa ładowanie...
bDoxuljF

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
23.10.2020, 20:24

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. – zawiadomienie o przekroczeniu progu 15%w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent),niniejszym informuje iż w dniu 23 października 2020 roku otrzymał od Akcjonariusza Pana Artura Jędrzejewskiego zawiadomienie następującej treści :
„Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2) w związku z art.87 ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184,poz.1539 z późn. zm. zawiadamiam, iż łączny mój udział w ogólnej liczbie głosów CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) wynosi 16,72% . Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie W związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 października 2020 r. wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez mnie 539.132 akcji serii O oraz 245.683 akcji serii O, łącznie 784.815 akcji, w wyniku realizacji umowy nabycia instrumentów finansowych przeprowadzonej poza systemem obrotu mój udział w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył próg 15 % i wynosi 16,72%. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów z tych akcji oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem łącznie 784.815 akcji serii O oraz akcji serii P posiadałem 138.000 akcji Spółki w kapitale zakładowym, reprezentujących 4,98% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 138.000 głosów w Spółce, co stanowiło 4,98 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed rejestracją podwyższenia kapitału ogólna liczba akcji w Spółce wynosiła 2.770.108 Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosiła 2.770.108. Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udział w ogólnej liczbie głosów: Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciu łącznie 784.815 akcji serii O oraz akcji serii P posiadam 922.815 akcji Spółki w kapitale zakładowym, reprezentujących 16,72 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 922.815 głosów, co stanowił 16,72 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po rejestracji podwyższenia kapitału ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 5 520 107. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 5 520 107. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w atr.87 ust.1 pkt3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariusza. Jednocześnie, zgodnie z art.69 ust.4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, informuję, że dopuszczam zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.”

Inne komunikaty

bDoxulkn