Trwa ładowanie...
bDoPvEYB

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
23.10.2020, 20:30

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. – zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent),niniejszym informuje, iż w dniu 23 października 2020 roku otrzymał od Akcjonariusza Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola zawiadomienie następującej treści :
„Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2) w związku z art.87 ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184,poz.1539 z późn. zm Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola (dalej CVI Ltd) zawiadamia, iż łączny udział CVI Ltd w ogólnej liczbie głosów CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) wynosi 61,89% w ogólnej liczbie głosów Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie W związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 października 2020 r. wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez CVI Ltd łącznie 1.437.186 akcji serii O w wyniku realizacji umowy nabycia instrumentów finansowych przeprowadzonej poza systemem obrotu zmniejszył się udział CVI Ltd w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów z tych akcji oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem 1.437.186 akcji serii O CVI Ltd posiadała łącznie 1.979.361 akcji Spółki w kapitale zakładowym, reprezentujących 71,45% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 1.979.361 głosów w Spółce, co stanowiło 71,45 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed rejestracją podwyższenia kapitału ogólna liczba akcji w Spółce wynosiła 2.770.108 Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosiła 2.770.108. Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udział w ogólnej liczbie głosów: Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciu 1.437.186 akcji serii O CVI Ltd posiada łącznie 3.416.547 akcji Spółki w kapitale zakładowym po podwyższeniu, reprezentujących 61,89 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 3 416 547 głosów, co stanowił 61,89 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po rejestracji podwyższenia kapitału ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 5 520 107. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 5 520 107. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w atr.87 ust.1 pkt3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariusza. Jednocześnie, zgodnie z art.69 ust.4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, CVI Ltd informuje, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.”

Inne komunikaty

bDoPvEZj