Trwa ładowanie...
bDXHYobp

Notowania

GTC: strona spółki
28.10.2020, 10:29

GTC Otrzymanie zawiadomienia o osiągnięciu 66% ogólnej liczby głosów w spółce Globe Trade Centre S.A. od GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27 października 2020 r. otrzymał od GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie, Węgry („GTC Holding Zrt”) zawiadomienie o osiągnięciu 66% ogólnej liczby głosów w Spółce („Zawiadomienie”).
GTC Holding Zrt niniejszym powiadamia, że w wyniku zawarcia w dniu 22 października 2020 roku transakcji nabycia 21.891.289 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 21.891.289 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,51% kapitału zakładowego Spółki i 4,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uległ zmianie bezpośredni i pośredni udział GTC Holding Zrt (i) reprezentujący obecnie ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce zmienił się o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz (ii) reprezentujący obecnie ponad 33% ogółu głosów w Spółce zmienił się o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce. GTC Holding Zrt wskazało w Zawiadomieniu, że: • wyżej opisane nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 22 października 2020 r. i rozliczenia w dniu 23 października 2020 r. (dotyczy akcji nabytych od akcjonariuszy spoza RPA) oraz w dniu 27 października 2020 r. (w odniesieniu do akcji nabytych od akcjonariuszy Spółki z RPA) transakcji nabycia akcji Spółki w związku z rozliczeniem ogłoszonego przez GTC Holding Zrt w dniu 7 września 2020 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółk („Wezwanie”); • przed w/w transakcją, GTC Holding Zrt nie posiadało bezpośrednio żadnych akcji Spółki, ale posiadał pośrednio poprzez swoją w pełni zależną spółkę GTC Dutch Holdings B.V. („Akcjonariusz Większościowy”) 298.575.091 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 298.575.091 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,49% kapitału zakładowego Spółki i 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; • po w/w transakcji, GTC Holding Zrt posiada łącznie 320.466.380 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 320.466.380 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66% kapitału zakładowego Spółki i 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki: o bezpośrednio posiada 21.891.289 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 21.891.289 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,51% kapitału zakładowego Spółki i 4,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz o pośrednio poprzez Akcjonariusza Większościowego posiada 298.575.091 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 298.575.091 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,49% kapitału zakładowego Spółki i 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto GTC Holding Zrt zawiadomiło, że posiada 100% udziałów Akcjonariusza Większościowego, który posiada 298.575.091 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 298.575.091 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,49% kapitału zakładowego Spółki i 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. GTC Holding Zrt ponadto zawiadomiło, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty

bDXHYobX