Trwa ładowanie...
bDArBQWJ

Notowania

PHN: strona spółki
30.10.2020, 17:47

PHN Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji oraz rozważanej emisji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. dokonał aktualizacji ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu (dalej „Program”) oraz o zawarciu w dniu 30 października 2020 r. aneksu nr 1 do umowy programowej z bankami obsługującymi Program, tj. z PKO Bankiem Polskim S.A., Bankiem Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A. mającego na celu m.in. uwzględnienie stosownych zmian w przepisach prawa, które weszły w życie w trakcie obowiązywania Programu.
Zmieniony Program umożliwia dokonywanie przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami: 1. łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 1.000.000.000 PLN; 2. obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w ramach oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. albo w ramach oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach; 3. obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych; 4. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, podlegające rejestracji bezpośrednio w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. albo w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie przeniesione do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 5. okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy siedmiu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii; 6. obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst. Spółka informuje również, że rozważa dokonanie emisji obligacji w ramach zmienionego Programu w czwartym kwartale 2020 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Maksymalna aktualnie rozważana wartość emisji nie przekroczy kwoty 300.000.000 PLN, przy czym w przypadku dużego zainteresowania ze strony inwestorów na etapie budowania księgi popytu, Spółka nie wyklucza możliwości podwyższenia wartości emisji o dodatkowe 20%. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bDArBQXr