Trwa ładowanie...
bDzFcXed

Notowania

DEKPOL: strona spółki
30.10.2020, 20:03

DEK Warunkowy przydział obligacji serii I

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2020 r. podjął uchwałę o dokonaniu wstępnej alokacji 50.000 obligacji na okaziciela serii I niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 października 2020 r. („Obligacje”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2020 z dnia 15 października 2020 r. Obligacje zostały przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Obligacje są emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i oparte na stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 4,9%. Odsetki od Obligacji są płatne w okresach 6 miesięcznych. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 28 października 2023 r. Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w standardowych przypadkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, w tym m.in. w przypadku przekroczenia przez Grupę Kapitałową Spółki określonych wskaźników zadłużenia. Spółka może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w każdym z dni płatności odsetek, wypłacając premię w wysokości 0-1% wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem wykupu, w zależności od daty złożenia żądania. Zabezpieczeniem spłaty Obligacji będzie hipoteka umowna, która zostanie ustanowiona na nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie, której właścicielem jest spółka zależna od Emitenta - Dekpol Deweloper sp. z o.o., z najwyższym pierwszeństwem na rzecz administratora hipoteki do kwoty odpowiadającej 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, na zasadach i w terminach określonych w Warunkach Emisji Obligacji. Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta oraz na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Inne komunikaty

bDzFcXeL