Trwa ładowanie...
bDJjmvuJ

Notowania

TIG Porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na WZ w sprawie przejęcia przez TIG spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o., a następnie połączenia jej z TIG

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, że w dniu 2 listopada 2020 r. Pan Mariusz Muszyński przekazał Spółce zawiadomienie, w którym poinformował o zawarciu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi łącznie 23.403.945 akcji TIG uprawniających do oddania 23.403.945 głosów, co stanowi 68,42% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta, tj. pomiędzy Panem Mariuszem Muszyńskim, Pretium Investments ASI Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Mariusza Muszyńskiego), Panem Mateuszem Holly i Panem Piotrem Kumięgą.
Porozumienie dotyczy zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu / walnych zgromadzeniach TIG w zakresie mającym na celu realizację postanowień umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2020 i które dotyczy m.in. przejęcia przez TIG spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o., a następnie połączenia jej z TIG. Zawiadomienie zostało sporządzone w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6), art. 87 ust. 3 i art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDJjmvvr