Trwa ładowanie...
bDIZTgWJ

Notowania

KETY: strona spółki
2.11.2020, 17:21

KTY Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 2 listopada 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki tj. Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander (dalej: Akcjonariusz) zawiadomienie zawierające informację, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji Emitenta dokonanych przez Akcjonariusza w dniu 23 października 2020 r., posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 17,7432% ogólnej liczby głosów w Spółce, zmniejszył się jego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 26 października 2020 r. Akcjonariusz posiadał 1.515.188 sztuk akcji Spółki, stanowiących 15,7444% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.515.188 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,7444% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 27 października 2020 r. Akcjonariusz posiadał 1.474.188 sztuk akcji Spółki, stanowiących 15,3184% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.474.188 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,3184% ogólnej liczby głosów. Pełna treść zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty

bDIZTgXr