Trwa ładowanie...
bDJDtaOd

Notowania

FERRUM: strona spółki
2.11.2020, 19:25

FER Zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM umowy na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowych obudowy pieców

Zarząd FERRUM S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje, iż w dniu 2 listopada 2020 r. spółka zależna Emitenta ZKS FERRUM S.A. ["ZKS FERRUM"] zawarła ze spółką prawa brytyjskiego z siedzibą w Londynie ["Zamawiający"] umowę na wykonanie i dostarczenie przez ZKS FERRUM na rzecz Zamawiającego, konstrukcji stalowych obudowy pieców ["Umowa"].
Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 4,3 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 19,7 mln zł netto według kursu NBP z dnia jej zawarcia. Umowa realizowana będzie w trzech częściach, a termin realizacji poszczególnych części Umowy został uzgodniony odpowiednio na koniec lipca 2021 r., koniec lipca 2022 r. oraz połowę października 2024 r. Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. z tytułu opóźnień w realizacji dostawy [ograniczone do maksymalnej wysokości 10% wartości Umowy], czy też opóźnienia w przedłożeniu kluczowej dokumentacji zamówienia [ograniczone do maksymalnej wysokości 5% wartości Umowy]. Zgodnie z Umową ZKS FERRUM wystawi gwarancję usunięcia wad i usterek na okres 24 miesięcy od dnia dostawy przedmiotu umowy. Ponadto, jako zabezpieczenie wykonania Umowy przez ZKS FERRUM, Emitent wystawi gwarancję korporacyjną [umowa poręczenia] na rzecz Zamawiającego, zabezpieczającą wykonanie zobowiązań z Umowy przez ZKS FERRUM do kwoty ok. 9,8 mln zł, z terminem obowiązywania do połowy października 2024 r. Pozostałe warunki realizacji Umowy przez ZKS FERRUM, w tym w zakresie możliwości rozwiązania lub odstąpienia, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bDJDtaOL