Trwa ładowanie...
bEUnujsR
Notowania
EUROCASH: strona spółki
18.11.2020, 17:55

EUR Ustanowienie programu emisji obligacji

Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 18 listopada 2020 r. pomiędzy Emitentem oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. została zawarta umowa, na postawie której Emitent ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej obligacji wynoszącej 1.000.000.000 PLN („Program”).
W ramach Programu Emitent będzie mógł emitować obligacje w PLN lub w EUR o terminie wykupu nieprzekraczającym 10 lat. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i będą, co do zasady, wprowadzane do obrotu w ASO Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje będą oferowane co do zasady w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje emitowane w ramach Programu będą oferowane jedynie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Szczegółowe warunki emisji obligacji, w tym dotyczące terminu i zasad wykupu oraz wysokości i sposobu wypłaty oprocentowania, zostaną określone przez Emitenta odrębnie dla poszczególnych serii obligacji. Emitent jednocześnie rozważa dokonanie pierwszej emisji obligacji w ramach Programu w okresie dwóch miesięcy od dnia ustanowienia Programu w kwocie do 200.000.000 PLN, przy czym przewiduje się, że obligacje pierwszej serii będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej a termin ich wykupu będzie wynosił od 3 do 5 lat. Decyzję w sprawie przeprowadzenia emisji i określenia jej ostatecznych parametrów, w tym wartości emisji, zapadalności czy marży odsetkowej, Emitent podejmie na dalszym etapie procesu, co będzie uzależnione od wystąpienia odpowiednich warunków rynkowych.

Inne komunikaty

bEUnujtz