Trwa ładowanie...

Notowania

K2I Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 17 grudnia 2020 r.

Zarząd K2 Internet S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 7.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty