Trwa ładowanie...

Notowania

COMPERIA: strona spółki
20.11.2020, 16:27

CPL Czwarte wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji istniejących w formie materialnej

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. Spółka pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane, tj. istniejące w formie dokumentu akcje Spółki („Akcje”), do niezwłocznego ich złożenia w Spółce, w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury dematerializacji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z wymogami wynikającymi z właściwych przepisów Ustawy.
Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (02-673), pod adresem: ul. Konstruktorska 13 (wejście F), od poniedziałku do piątku (w dniach roboczych), w godzinach od godz. 8.00 do 16.00. Odebranie składanych w Spółce dokumentów Akcji następuje za pisemnym pokwitowaniem. Jednocześnie Spółka informuje, że: (i) od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji tracą ważność, (ii) do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im przedmiotowe prawa. Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Inne komunikaty