Trwa ładowanie...
bDorqJzF

Notowania

FERRO: strona spółki
20.11.2020, 16:40

FRO Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę limitu kredytowego wielocelowego („Umowa”).
Zgodnie z treścią Umowy Bank udziela Spółce limitu kredytowego w wysokości 24 mln zł. Kwota dostępna w ramach limitu kredytowego może zostać wykorzystana przez Spółkę w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 12 mln zł, (ii) kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 12 mln zł, (iii) akredytywy dokumentowej własnej do kwoty 5 mln zł, (iv) gwarancji bankowych do kwoty 5 mln zł. Kwota dostępna w ramach linii może zostać udostępniona w PLN, EUR i USD. Limit kredytowy, o którym mowa powyżej, został udostępniony Spółce na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, w tym na spłatę zobowiązań Spółki wobec innych banków. Udostępnienie Spółce limitu kredytowego nie jest równoznaczne z jego wykorzystaniem w całości. Limit będzie wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. Istotne postanowienia Umowy: 1.ostateczny termin spłaty produktów udostępnionych w ramach limitu kredytowego został ustalony na dzień 20 listopada 2022 r.; 2. oprocentowanie kredytów wynosi: a) dla kredytów w PLN – WIBOR 1M plus marża Banku; b) dla kredytów w EUR lub USD – EURIBOR/LIBOR 1M plus marża Banku; 3. wysokość prowizji przewidzianych w Umowie nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 4. zabezpieczeniem spłaty limitu kredytowego jest: a) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 28,8 mln zł na stanowiących własność Spółki zapasach; b) przelew wierzytelności wynikającej z Umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w lit. a) powyżej. Umowa zawiera także warunki, których spełnienie umożliwi uruchomienie kredytu, m.in. złożeniu przez Spółkę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy. Umowa nie zawiera dodatkowych warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że wartość kredytu będącego przedmiotem Umowy uzasadnia zakwalifikowanie informacji o zawarciu Umowy jako informacji poufnej w rozumieniu Artykułu 17 ust. 1 MAR.

Inne komunikaty

bDorqJAn