Trwa ładowanie...

Notowania

MIR Zawarcie Umów Inwestycyjnych

Zarząd Spółki Miraculum S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku Spółka zawarła z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Sławomirem Ziemskim oraz Członkiem Zarządu Spółki, Panem Markiem Kamolą (dalej „Inwestorzy”) umowy inwestycyjne, (dalej „Umowy Inwestycyjne”), w celu przyszłego nabycia akcji nowej serii („Akcje”), które Spółka zamierza wyemitować na podstawie uchwały Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 grudnia 2020 roku uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zarejestrowania tych zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.
Na mocy Umów Inwestycyjnych Inwestorzy zobowiązali się do objęcia Akcji Spółki: Pan Sławomir Ziemski – za kwotę 130.000,00 (sto trzydzieści tysięcy 00/100) złotych, zaś Pan Marek Kamola za kwotę 1.170.000,00 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z zapisami Umów Inwestycyjnych, Inwestorzy zobowiązali się do wpłat pełnych kwot na poczet ceny objęcia Akcji Spółki do dnia 24 listopada 2020 roku. Zawarcie Umów Inwestycyjnych, a w konsekwencji planowane podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem finansowym Spółki będącym efektem wzrostu sprzedaży produktów Spółki, jak również koniecznymi nakładami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych linii produktów w wybranych markach należących do Spółki.

Inne komunikaty