Trwa ładowanie...
bEChtQYB
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
20.11.2020, 17:48

ALI Rezygnacja i powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALTUS S.A.

ALTUS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Kamiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 30 listopada 2020 roku. Przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane.
Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jakuba Rybę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie Pana Jakuba Ryby nastąpiło w trybie kooptacji Członka Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem w dniu 20 listopada 2020 r. przez Pana Piotra Kamińskiego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji. Powołanie nastąpiło ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza powierzyła Panu Jakubowi Rybie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którą będzie sprawował od dnia 1 grudnia 2020 roku. Pan Jakub Ryba nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Jakub Ryba nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pana Jakuba Ryby stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 4) oraz§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEChtQZj