Trwa ładowanie...
bDJmmjuJ

Notowania

FERRUM: strona spółki
23.11.2020, 14:39

FER Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2020 r.

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 listopada 2020 r. w związku z zakończeniem
w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych. Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za 9 m-cy 2020 r. ok. 332.040 tys. zł i były wyższe o ok. 20.803 tys. zł tj. o ok. 7% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała dostawy do OGP Gaz - System S.A. w ramach umowy częściowej, o której informowano raportem bieżącym nr 54/2019. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, Emitent odnotował poprawę wyniku ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów (rozumianego jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz koszty sprzedaży), z 34 tys. zł straty do ok. 2.035 tys. zł zysku. W okresie 9 m-cy 2020 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 1.357 tys. zł, niższy o ok. 2.945 tys. zł od zysku z działalności operacyjnej za 9 m-cy 2019 r. m.in. w związku z niższymi przychodami z pozostałej działalności operacyjnej. Wycena memoriałowa zgodnie z postanowieniami MSR/MSSF zobowiązań wyrażonych w walutach obcych oraz koszty finansowania zewnętrznego spowodowały, że Emitent na poziomie wyniku netto poniósł stratę ok. 7.002 tys. zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 9 m-cy 2020 r. wyniosły ok. 408.841 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 47.108 tys. zł tj. o ok. 13% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno w podmiocie dominującym FERRUM S.A., jak i w spółce zależnej ZKS FERRUM S.A. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Grupa Kapitałowa FERRUM („Grupa”) odnotowała wzrost zysku ze sprzedaży z poziomu 5.525 tys. zł do poziomu ok. 6.825 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł za 9 m-cy 2020 r. ok. 6.062 tys. zł. Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała za 9 m-cy 2020 r. stratę netto w wysokości ok. 3.729 tys. zł, w miejsce zysku netto na poziomie 1.888 tys. zł za 9 m-cy 2019 r. Poniesiona skonsolidowana strata netto za 9 m-cy 2020 r. wynikała m.in. z ujemnego wyniku netto Emitenta. Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za 9 m-cy 2020 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 listopada 2020 r.

Inne komunikaty

bDJmmjvr