Trwa ładowanie...
bDIjJpWZ

Notowania

TBULL: strona spółki
24.11.2020, 8:56

TBL Informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii G

Zarząd T-Bull S.A. („Spółka”, „Emitent”, „T-Bull”) informuje, że w dniu 24.11.2020 Emitent zawarł z inwestorem umowę objęcia 26.316 akcji serii G emitowanych przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull z dnia 3 listopada 2020 r.
Poniżej Emitent przekazuje wymagane informacje związane z subskrypcją akcji serii G. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 24.11.2020 2) Data przydziału papierów wartościowych: 24.11.2020 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 26.316. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy – brak redukcji oraz brak podziału na transze. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 26.316. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 26.316. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 19,00 zł za 1 akcję. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 1 osoba prawna; brak podziału na transze. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1 osoba prawna; brak podziału na transze. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego stanowiącą cenę emisyjną po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, brak subemitentów. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.004,00 PLN. 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1.205,00 zł, z czego: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.205,00; b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, brak subemitentów; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy; d) promocji oferty: nie dotyczy. Koszty emisji powiększą się o koszty związane z dematerializacją akcji oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym będą to jedynie koszty proceduralne; dodatkowych kosztów doradztwa nie przewiduje się. Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,05 zł. 14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: wkład pieniężny – wpłata środków pieniężnych na rachunek Emitenta. Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Inne komunikaty

bDIjJpXH