Trwa ładowanie...
bDXQmuUl

Notowania

GTC: strona spółki
26.11.2020, 12:29

GTC Rejestracja zmiany Statutu Globe Trade Centre S.A.

Zarząd Globe Trade Centre Spółki Akcyjnej („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 20 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 18 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanowiło uchylić pkt. 19 art. 9 Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty

bDXQmuUT