Trwa ładowanie...
bDHVyCSt

Notowania

KBJ: strona spółki
26.11.2020, 15:12

KBJ Podpisanie Umowy z JR Holding

Zarząd KBJ S.A. (KBJ, Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2020 z dnia 1 października 2020 r., odnośnie podpisania listu Intencyjnego z JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Krakowie (JRH) informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 r. zawarł z JRH umowę o współpracę i zarządzania portfelem projektów (dalej: Umowa).
Na podstawie Umowy KBJ zobowiązuje się do wykonywania na rzecz JRH usług polegających na bieżącym zarządzaniu portfelem projektów inwestycyjnych JRH (dalej: Usługi Zarządzania) oraz wykonywanie prac dodatkowych na warunkach określonych w Umowie. Usługi Zarządzania polegać mają w szczególności m.in. na selekcji projektów inwestycyjnych, ocenie merytorycznej, formalno-prawnej oraz ocenie finansowania projektów inwestycyjnych, prowadzeniu w imieniu i na rzecz JRH projektu inwestycyjnego, prowadzeniu negocjacji w zakresie ustalenia struktury i ramowych warunków dokonywania przez JRH decyzji inwestycyjnych. Za świadczenie usług KBJ przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie za Usługi Zarządzania oraz wynagrodzenie dodatkowe za realizację usług dodatkowych, w wysokościach określonych w Umowie. W przypadku, gdy w ramach wykonania Umowy KBJ stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwór), z chwilą przyjęcia Utworu przez JRH oraz pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie usług, w ramach których Utwór został wykonany, KBJ przenosi na JRH całość autorskich praw majątkowych do Utworu wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Umowa zawiera postanowienia dotyczące odpowiedzialności KBJ wobec JRH, określone wartościowo do kwoty stanowiącej równowartość 100% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego netto należnego na podstawie Umowy za okres 12 miesięcy świadczenia usług (wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści). Umowa zawiera postanowienia określające sposób współdziałania Stron. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem możliwości jej rozwiązania przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Współpraca Stron realizowana będzie przy projektach z zakresu technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI&ML), analityki predykcyjnej, analityki biznesowej, oprogramowania i usług dostarczanych w modelu SaaS z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, cyfrowej transformacji sektora dużych przedsiębiorstw, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych, w których to dziedzinach JRH planuje inwestycje. Powyższa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

bDHVyCTb