Trwa ładowanie...
bDyAaLEB

Notowania

PRI Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki z dnia 6 lipca 2016 r.

Pragma Inkaso S.A. (dalej Emitent lub Pożyczkobiorca) informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. zawarła z VBCP ASSET MANAGEMENT R. WITEK sp. j. (dalej Pożyczkodawca) porozumienie do umowy pożyczki z dnia 6 lipca 2016 r. (dalej „Umowa Pożyczki”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 7 lipca 2016r. W ramach porozumienia Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca rozwiązali umowy zastawu, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2016 w dniu 3 sierpnia 2016 r. a nadto Pożyczkodawca złożył oświadczenie o zrzeczeniu się zastawu rejestrowego ustanowionego na 703.324 akcjach imiennych spółki zależnej Emitenta PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „PragmaGo”) oraz zastawu zwykłego na 1.439.462 akcjach na okaziciela PragmaGo (dalej „Zastawy”), stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy z Umowy Pożyczki. Na skutek złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się Zastawów, Zastawy te wygasają.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bDyAaLFj