Trwa ładowanie...
bDBaiClh

Notowania

OPENFIN: strona spółki
26.11.2020, 20:00

OPF ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.11.2020 r. Emitent zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) umowę kredytową o kredyt obrotowy nieodnawialny („Umowa”) na następujących warunkach:
1. Kwota kredytu: 4 000 000,00 zł. 2. Cel: na poprawę bieżącej płynności. 3. Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2027 r. 4. Forma wypłaty kredytu: minimum dwie transze (z możliwością pełnego wykorzystania do końca 2020), w tym pierwsza transza w kwocie wynikającej z zadłużenia wobec Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (ok. 1 000 000,00 zł) na rachunek wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Ostatnia transza zostanie wykorzystana nie później niż 31.12.2020 r. 5. Oprocentowanie: zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p. 6. Karencja w spłacie kapitału: do dnia 30.09.2024 r. 7. Spłata kapitału: w ratach miesięcznych od października 2024 r. do grudnia 2027 r., w tym: 1) do końca 2026 r. w wysokości 106 000,00 zł miesięcznie (pierwsza rata wyrównawcza), 2) od 01.2027 r. do 12.2027 r. w wysokości 101 000,00 zł (ostatnia rata wyrównawcza). 8. Zabezpieczenie spłaty kredytu: 1) Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, w tym w szczególności do Rachunku Bieżącego, 2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 8 000 000,00 zł w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC, 3) Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na 22,70 % akcji Open Brokers S.A. (tj. na 22 700 sztukach akcji serii A o numerach: od 1 do 22 700) wraz z depozytem i blokadą akcji w Domu Maklerskim. Zabezpieczenie w formie zastawu na akcjach Open Brokers S.A. zostanie ustanowione do drugiej transzy Kredytu. 9. Inne warunki: 1) Zakaz dokonywania przez Spółkę bez uprzedniej zgody Banku, zmian w zakresie zaciągania nowych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, umów leasingowych oraz w zakresie wydłużania lub skracania lub zawieszania spłaty posiadanych zobowiązań obciążonych ryzykiem kredytowym w sposób inny niż określony w zaakceptowanym przez Bank planie optymalizacyjnym, 2) Obowiązek dostarczenia do Banku w terminie do 30.08.2021r. aktualnych warunków spłaty obligacji serii L w wysokości 4.500.000,00 zł objętych przez LC Corp BV, Yarus Investments Ltd, Family Investments Ltd, bądź przedłożenia do akceptacji Banku zaktualizowanego cash flow, jeśli zmiana w zakresie cash flow będzie konieczna, 3) Uprawnienie Banku do wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku powzięcia przez Bank informacji o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF wobec Noble Funds TFI S.A. (w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwo w związku z podejrzeniem naruszenia art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 45a ust. 4a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) a wynik tego postępowania w opinii Banku istotnie wpłynie na obniżenie wyceny aktywa finansowego w postaci akcji Noble Funds TFI S.A. 4) Prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy, przez co rozumie się-brak zaległości w spłacie raty kredytu wynoszącej dłużej niż 30 dni oraz prawidłową realizację przez Kredytobiorcę innych warunków przewidzianych Umową. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Warunkiem wejścia w życie Umowy jest przedłożenie w Banku przez Kredytobiorcę zgody Idea Bank S.A. oraz Development System Sp. z o.o. na zawarcie powyższej Umowy z Bankiem. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty

bDBaiClP