Trwa ładowanie...
bDAZDAFx

Notowania

OPENFIN: strona spółki
26.11.2020, 20:06

OPF ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.11.2020 r. Emitent zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 („Bank”) umowę kredytową o kredyt obrotowy odnawialny („Umowa”) na następujących warunkach:
1. Kwota kredytu: 5 000 000,00 zł. 2. Cel: na poprawę bieżącej płynności. 3. Okres kredytowania: do 25 listopada 2021 r. 4. Forma wypłaty kredytu: w transzach uzależnionych od zapotrzebowania Kredytobiorcy, przy czym każda transza wypłacana w kwocie nie większej niż 60% kwoty wynikającej z nieopłaconych zafakturowanych (na dzień złożenia dyspozycji wypłaty transzy) oraz zrealizowanych, niezafakturowanych płatności wynikających z umów outsourcingowych zawartych przez Kredytobiorcę z Kontrahentami wskazanymi w Umowie. 5. Oprocentowanie: zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p. 6. Spłata kredytu: Kredytobiorca może dokonywać w całym okresie kredytowania spłaty części lub całości zadłużenia a każda spłata powoduje odnowienie kredytu do pierwotnej wysokości. 7. Spłata odsetek: miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego oraz w ostatnim dniu trwania Umowy. 8. Zabezpieczenie spłaty kredytu: 1) Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, w tym w szczególności do Rachunku Bieżącego, 2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 000 000,00 zł w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC, 3) zobowiązanie Kredytobiorcy do wskazywania numeru rachunku wskazanego przez Bank jako rachunku do zapłaty faktur z tytułu umów zawartych z Kontrahentami wskazanymi w umowie. 9. Inne warunki: 1) Zakaz dokonywania przez Spółkę bez uprzedniej zgody Banku, zmian w zakresie zaciągania nowych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, umów leasingowych oraz w zakresie wydłużania lub skracania lub zawieszania spłaty posiadanych zobowiązań obciążonych ryzykiem kredytowym w sposób inny niż określony w zaakceptowanym przez Bank planie optymalizacyjnym, 2) Obowiązek dostarczenia do Banku w terminie do 30.08.2021 r. aktualnych warunków spłaty obligacji serii L w wysokości 4.500.000,00 zł objętych przez LC Corp BV, Yarus Investments Ltd, Family Investments Ltd, bądź przedłożenia do akceptacji Banku zaktualizowanego cash flow, jeśli zmiana w zakresie cash flow będzie konieczna, 3) Uprawnienie Banku do wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku powzięcia przez Bank informacji o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF wobec Noble Funds TFI S.A. (w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwo w związku z podejrzeniem naruszenia art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 45a ust. 4a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) a wynik tego postępowania w opinii Banku istotnie wpłynie na obniżenie wyceny aktywa finansowego w postaci akcji Noble Funds TFI S.A. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Warunkiem wejścia w życie Umowy jest przedłożenie w Banku przez Kredytobiorcę zgody Idea Bank S.A. oraz Development System Sp. z o.o. na zawarcie powyższej Umowy z Bankiem. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty

bDAZDAGf