Trwa ładowanie...
bEihBiDF

Notowania

AUXILIA: strona spółki
27.11.2020, 10:15

AUX Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), niniejszym wzywa akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia ich w siedzibie Spółki w celu dokonania wymaganej przepisami dematerializacji oraz rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji składać należy w biurze Emitenta, które znajduje się pod adresem: ul. Zaolziańska 4, 53-334, Wrocław, w dniach roboczych w godzinach od 10:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. W związku z nowelizacją przepisów, akcje mające postać dokumentu utracą moc w zakresie możliwości realizacji przez akcjonariusza pełni swoich praw z dniem 1 marca 2021 r. W związku z powyższym, celem umożliwienia Zarządowi Emitenta przeprowadzenia w terminie wszelkich procedur związanych z dematerializacją akcji, dokumenty akcji powinny zostać złożone przez akcjonariuszy najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r. Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przepisami prawa w zakresie przekazania przez Spółkę akcjonariuszom informacji o obowiązku złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Inne komunikaty

bEihBiEn