Trwa ładowanie...
bEUaxrkl
Notowania
EUROCASH: strona spółki
27.11.2020, 18:49

EUR Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Eurocash S.A. o zamiarze połączenia spółek Eurocash S.A. oraz Mila Holding S.A.

Na podstawie art. 504 §1 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Eurocash Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, niniejszym przekazuje:
DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY EUROCASH S.A. O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁEK EUROCASH S.A. ORAZ MILA HOLDING S.A. Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach zawiadamia, w trybie art. 504 §1 KSH, o zamiarze połączenia spółki Eurocash S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Mila Holding S.A. (spółka przejmowana). Niniejsze zawiadomienie stanowi drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia. Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12.11.2020 r. opublikowanym przez Eurocash S.A. w raporcie bieżącym nr 30/2020, ogłoszenia planu połączenia spółek Eurocash S.A. ze spółką Mila Holding S.A. dokonano w dniu 10.11.2020 r. na stronie internetowej spółek pod adresem: https://grupaeurocash.pl/inwestor/informacje-korporacyjne/lad-korporacyjny w zakładce „Połączenie Eurocash S.A. oraz Mila Holding S.A.” Od dnia 12.11.2020 roku akcjonariusze spółek łączących się mogą zapoznać się w siedzibie Eurocash S.A. przy ul. Wiśniowej 11 w Komornikach z następującymi dokumentami: 1. planem połączenia, 2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za trzy ostatnie trzy lata obrotowe, 3. projektami uchwał o połączeniu spółek, 4. ustaleniem wartości majątku Mila Holding S.A. na dzień 01.10.2020 roku, 5. oświadczeniem zawierającym informacje o stanie księgowym Mila Holding S.A. sporządzonym dla celów połączenia na dzień 01.10.2020 roku. W związku z faktem, że Eurocash S.A. (jako spółka przejmująca) posiada 100% akcji spółki Mila Holding S.A. (jako spółki przejmowanej): 1. stosownie do art. 516 §6 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Eurocash S.A. i w związku z powyższym nie przewidziano zmian statutu spółki Eurocash S.A.; 2. stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH; 3. stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A., którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia, zostało zwołane na dzień 15.12.2020 r., zgodnie z raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 13.11.2020 r. Szczegółowa podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 504 §1 w zw. z art. 4021 KSH w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEUaxrkT