Trwa ładowanie...
bDHEOpMB

Notowania

PEKABEX: strona spółki
30.11.2020, 18:18

PBX Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny i umowy ramowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Inwestycje II S.A. („Spółka”) zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. („BNP”) umowę o kredyt nieodnawialny, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: przyznanie Spółce przez BNP kredytu nieodnawialnego Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 10.800.000,00 zł Cel zawarcia umowy: finansowanie i refinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Mszczonowie Termin zakończenia okresu finansowania: 84 miesiące od podpisania umowy Zabezpieczenia spłaty należności: 1. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; 2. hipoteka umowna do sumy 17.850.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Badowo Mściska, stanowiącej własność Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1Z/00036998/5 („Nieruchomość”), 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BNP dotyczącej Nieruchomości, 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 48.385.400,00 zł na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociaż jego skład był zmienny należących do Spółki („Przedmiot Zastawu”); 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BNP dotycząca Przedmiotu Zastawu, 6. poręczenia według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta – Pekabex Bet S.A., Pekabex Pref S.A., Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. do wysokości 11.880.000,00 zł każde. Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: wartość zabezpieczenia spłaty należności przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka zawarła także dzisiaj z BNP umowę ramową dotyczącą transakcji walutowych i pochodnych, której zabezpieczenie stanowi w szczególności hipoteka opisana w pkt 2 powyżej (zabezpieczenie wspólne).

Inne komunikaty

bDHEOpNj