Trwa ładowanie...
bEDtmhjF
Notowania
REGNON: strona spółki
30.11.2020, 22:33

REG Informacja o braku możliwości publikacji raportu okresowego w wyznaczonym terminie.

Regnon S.A. w likwidacji [Emitent, Spółka] informuje o braku możliwości publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. w dniu 30 listopada 2020 r. - wskazanym w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., a także przed upływem 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, zgodnie z § 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Brak możliwości publikacji raportu okresowego jest spowodowany niepowołaniem Likwidatora Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 26 lipca 2020 r. oraz nieodbyciem się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 listopada 2020 r., co skutkuje brakiem organu odpowiedzialnego za sporządzenie i podpisanie raportu kwartalnego. O powołaniu organu uprawnionego do reprezentacji Spółki i wyznaczeniu nowej daty publikacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEDtmhkn