Trwa ładowanie...
bDzUrhUB

Notowania

WORKSERV: strona spółki
30.11.2020, 22:37

WSE Złożenie przez Emitenta wniosku do sądu o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Zarząd Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących:
(i) nr 42/2020 w sprawie zawarcia umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a bankami kredytującymi Emitenta („Banki”) („Umowa Restrukturyzacyjna”); (ii) nr 43/2020 na temat podpisania aneksu nr 8 do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 roku („Umowa Kredytowa”) („Aneks nr 8”) oraz innych dokumentów określonych w Umowie Restrukturyzacyjnej; (iii) nr 46/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta porozumienia przedłużającego zapadalność kredytów określonych Umową Kredytową oraz terminów z Umowy Restrukturyzacyjnej; (iv) nr 55/2020 w sprawie zawarcia przez Emitenta aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 9 do Umowy Kredytowej; (v) nr 63/2020 na temat zawarcia przez Emitenta aneksu nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 10 do Umowy Kredytowej; (vi) nr 74/2020 na temat m.in. wejścia w życie Umowy Restrukturyzacyjnej; (vii) nr 98/2020 na temat przyjęcia przez Banki propozycji układowych Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym złożył (za pośrednictwem operatora pocztowego) do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu („Układ”) („Wniosek”). O przyjęciu przez Banki - jako jedynych wierzycieli układowych, propozycji układowych Emitenta (w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego) Emitent informował w raporcie bieżącym nr 98/2020. Układ obejmuje wierzytelności z tytułu finansowania działalności Emitenta poprzez udzielone przed dniem układowym kredyty na podstawie Umowy Kredytowej. O głównych założeniach Układu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 98/2020. Treść przyjętego przez Banki Układu przewiduje restrukturyzację wierzytelności na podstawie układu częściowego, zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie Restrukturyzacyjnej. Założenia Umowy Restrukturyzacyjnej opisano w raporcie bieżącym nr 42/2020 oraz z nr 74/2020. Złożenie przez Emitenta Wniosku stanowi realizację postanowień Umowy Restrukturyzacyjnej Zgodnie z ustawowym wymogiem wraz z Wnioskiem Emitent złożył Plan Restrukturyzacyjny, którego wyciąg stanowi załącznik do niniejszego raportu. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDzUrhVj