Trwa ładowanie...
bEDsQqSZ
Notowania
OPTEAM: strona spółki
30.11.2020, 23:56

OPM Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.

Zarząd OPTeam S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30.11.2020 r. podjął uchwałę
o wypłacie akcjonariuszom OPTeam S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 14,98 złotych (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A., tj. łącznie 117 910 066,68 złotych (słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy). Liczba wszystkich akcji Spółki objętych przedmiotową zaliczką na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 wynosi: 7 871 166 z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A. Spełnione zostały przesłanki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy: 1.Spółka wykazała zysk w roku obrotowym 2019; 2.Zaliczka nie przekracza połowy zysku wykazanego przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 października 2020 r., zbadanym przez biegłego rewidenta, który wynosił 235 870 788,29 złotych (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy). Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 22 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki), a wypłata zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki). Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30.11.2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 w sposób opisany w niniejszym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEDsQqTH