Trwa ładowanie...
bEhIpvGt

Notowania

BIOGENED: strona spółki
14.12.2020, 16:34

BGD Zawarcie umowy linii gwarancji

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia o zawarciu w dniu 14.12.2020 r. między Emitentem a BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy linii gwarancji, na podstawie której Emitent otrzyma limit kredytowy odnawialny do maksymalnej kwoty 300.000,00 PLN na okres 120 miesięcy od zawarcia umowy. W ramach tej linii Emitent uzyska gwarancje bankowe na potrzeby przetargów w ramach zamówień publicznych, zabezpieczenia wykonania umów, płatności i ewentualnie zwrotu uiszczonych zaliczek. Zabezpieczenie umowy stanowi: weksel in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową, hipoteka umowna łączna na położonych w Łodzi nieruchomościach Emitenta, sądowy zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych, zapasach surowców i opakowań oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia przedmiotu zastawów rejestrowych.
W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bEhIpvHb