Trwa ładowanie...
bDSDKOGJ

Notowania

IQP: strona spółki
23.12.2020, 20:14

PUN Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych

Zarząd PunkPirates Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 23 grudnia 2020 roku Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki zależnej Gyptrade OU z siedzibą w Talinie, Estonia (dalej "Gyptrade"), stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Gyptrade i dających tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. W wyniku powyższej transakcji PunkPirates S.A. nie posiada zarówno pośrednio jak i bezpośrednio żadnych udziałów w Gyptrade.
Sprzedaż Gyptrade związana jest realizacją nowej strategii działalności Emitenta, która zakłada działalność w zakresie produkcji gier na wirtualną rzeczywistość oraz w ramach działalności wydawniczej, poszukiwaniu nowych, obiecujących tytułów w celu ich portowania na urządzenia VR. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 roku dokonał sprzedaży udziałów spółki zależnej Raion Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego pod numerem KRS 0000299291 (dalej "Raion Games"), tj. 575 (pięćset siedemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 57.500,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), stanowiących 23% (dwadzieścia trzy procenty) udziału w kapitale zakładowym Raion Games i dających tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. W wyniku powyższej transakcji PunkPirates S.A. posiada bezpośrednio 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) udziałów w Raion Games, stanowiących 37% (trzydzieści siedem procent) udziału w kapitale zakładowym Raion Games i dających tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników.

Inne komunikaty

bDSDKOHr