Trwa ładowanie...
bDUEKSad

Notowania

ATT Życiorys i oświadczenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Mauera.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Pan Marcin Mauer złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bDUEKSaL