Trwa ładowanie...
bDTkjABN

Notowania

GETIN: strona spółki
31.12.2020, 16:59

GTN Rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A.

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) powziął informację, że 30 grudnia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG") wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), umorzeniu instrumentów kapitałowych Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i powołaniu administratora Banku.
Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec Banku z dniem doręczenia Bankowi decyzji BFG, tj. w dniu 31 grudnia 2020 r. Przymusowa restrukturyzacja Banku odbywa się z zastosowaniem instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa i wybranych zobowiązań, zgodnie z art. 174 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („ustawa o BFG"). Podmiotem przejmującym jest Bank Pekao S.A., który 3 stycznia 2021 r. przejmie przedsiębiorstwo Banku obejmujące ogół jego praw majątkowych według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, ujętych w jego ewidencji, w tym jego ewidencji księgowej lub informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem praw majątkowych wskazanych w decyzji BFG, oraz zobowiązania Banku, według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, ujęte w jego ewidencji, w tym jego ewidencji księgowej lub informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem zobowiązań wskazanych w decyzji BFG. Na pokrycie strat Idea Bank S.A., określonych w oszacowaniu wartości aktywów i pasywów Banku, dokonanym przez niezależny podmiot PwC Advisory sp. z o.o. sp.k., powodujących spadek jego kapitałów własnych do poziomu minus 482,8 mln złotych zostają umorzone akcje Banku oraz wyemitowane przez Bank obligacje, wskazane w decyzji BFG. Z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji na BFG przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie albo umowie spółki do właściwości organów podmiotu w restrukturyzacji, kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone (z zastrzeżeniem art. 103 ust. 5 i art. 216 ust. 7 ustawy o BFG), Banku uległ rozwiązaniu, a mandaty jego członków wygasły. Z dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w Banku ustanowiono Administratora podejmującego czynności, o których mowa w art. 154 ustawy o BFG. Przedsiębiorstwo Idea Bank S.A. i jego zobowiązania, z wyłączeniami wskazanymi w decyzji BFG, zostaną przeniesione do Banku Pekao S.A. Bank, wobec którego została wszczęta przymusowa restrukturyzacja, nie będzie prowadził działalności bankowej, pozostanie on natomiast podmiotem prawa i uczestnikiem obrotu prawnego. Zarząd Emitenta jest w trakcie analizy co do podjęcia kroków prawnych dotyczących ochrony inwestycji w Idea Bank S.A. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

Inne komunikaty

bDTkjACv