Trwa ładowanie...
bDSDQqkB

Notowania

TIG Porozumienie z QNA Technology Sp. z o.o. – dokapitalizowanie kwotą do 10 mln zł w rozwój technologii kropek kwantowych w celu zbudowania przez TIG / Erato Energy istotnej przewagi konkurencyjnej na rynku fotowoltaiki oraz w celu inwestycyjnym

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „TIG”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2021 r. TIG i Erato Energy Sp. z o.o. (dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży fotowoltaiki będąca spółką zależną od Emitenta, która zostanie połączona z Emitentem) (dalej: „Erato Energy”) zawarli porozumienie inwestycyjne z QNA Technology Sp. z o.o. (dalej: „QNA”, „QNA Technology”).
Zgodnie z porozumieniem, strony podejmą działania mające na celu opracowanie przez QNA innowacyjnej technologii QNA.film stanowiącej warstwę (pokrycie) opartą o produkowane w QNA kropki kwantowe (QNA.dots). Powyższe ma na celu – na zasadzie wyłączności na terenie Polski – zapewnienie Erato Energy / TIG istotnej przewagi konkurencyjnej na rynku fotowoltaiki, w zamian za dokapitalizowanie QNA przez grupę Erato Energy / TIG kwotą do 10 mln zł. W ramach dokapitalizowania grupa Erato Energy / TIG ma obejmować nowo emitowane udziały QNA (lub akcje – po przekształceniu QNA w spółkę akcyjną). Szacuje się, że wykorzystanie kropek kwantowych w fotowoltaice może w sposób istotny: a) zwiększyć efektywność generowania energii elektrycznej z energii słonecznej w istniejących ogniwach fotowoltaicznych (konwertery promieniowania), b) zwiększyć zasięgi/miejsca, gdzie energia słoneczna może być w sposób opłacalny wykorzystana do produkcji energii elektrycznej (spektralne koncentratory promieniowania), c) przyczynić się do rozwoju innowacyjnych/alternatywnych rozwiązań dla fotowoltaiki (ogniwa III generacji). Jednym ze sposobów wykorzystania kropek kwantowych w fotowoltaice może być produkcja zawierających je warstw i pokrywanie nimi istniejących ogniw fotowoltaicznych. Pokrycia takie mają potencjał, by zwiększyć efektywność konwersji energii ogniw fotowoltaicznych. Jedną z zalet tego rozwiązania jest to, że warstwy takie mogłyby być wykorzystywane do obecnych już na rynku ogniw, co sprawia, że duży i dynamicznie rosnący rynek zbytu już istnieje i nie ma konieczności kreowania go, co często jest charakterystyczne w przypadku wprowadzania innowacji. Poza synergią na poziomie operacyjnym, celem stron jest dynamiczny rozwój QNA (w obszarach nie tylko fotowoltaiki) i wzrost wartości tej spółki, co jest istotne z perspektywy realizowanej przez grupę Erato Energy / TIG działalności inwestycyjnej. Strony ustaliły jak poniżej: 1. Zamiarem stron jest, aby Erato Energy osiągnęło na rynku fotowoltaiki istotną przewagę konkurencyjną poprzez oferowanie swoim klientom efektywnych ogniw fotowoltaicznych pochodzących od renomowanych producentów (co ma miejsce już teraz) pokrytych dodatkowo powłoką QNA.film. 2. Erato Energy będzie miało prawo pierwszeństwa do wykorzystania na polskim rynku QNA.film na podstawie warunków zawartych w osobnym porozumieniu w zamian za dokapitalizowanie QNA ustaloną kwotą do 10 mln zł z następującym celem: a) rozwój technologii syntezy kropek kwantowych do poziomu parametrów niezbędnych do testowania w QNA.film; b) realizacja projektu badawczego polegającego na wytworzeniu pokrycia zawierającego kropki kwantowe - QNA.film; c) we współpracy z partnerem branżowym, sprawdzenie na ile zastosowanie otrzymanego pokrycia przyczynia się do poprawy parametrów ogniwa fotowoltaicznego. 3. Według szacunków QNA projekt, o którym mowa w powyższym punkcie 2 może zostać zrealizowany w ciągu 24 miesięcy od jego rozpoczęcia, a wykonywane w jego ramach prace podzielone mogą być na etapy z ustalonymi krokami milowymi. W przypadku pozytywnego wyniku projektu, możliwe będzie przeprowadzenie kolejnego projektu polegającego na przeprowadzeniu prac rozwojowych i wdrożeniowych nad QNA.film. Realizacja drugiego projektu wymagała będzie oddzielnego finansowania. 4. Planuje się, że dokapitalizowanie QNA będzie miało formę udziałową, tj. poprzez objęcie przez grupę Erato Energy / TIG nowo emitowanych udziałów QNA (lub akcji – po przekształceniu w spółkę akcyjną). 5. Strony zakładają, że dokapitalizowanie będzie odbywało się etapowo (transzami), w zależności od stopnia realizacji kolejnych kamieni milowych. 6. Poza efektem synergii na poziomie operacyjnym, o czym mowa powyżej, w interesie TIG i Erato Energy jest wzrost wartości QNA. W związku z tym strony ustaliły jak poniżej. a) Z zastrzeżeniem postanowień powyższego punktu 2 (prawo pierwszeństwa Erato Energy do wykorzystania innowacyjnych pokryć QNA.film), QNA Technology, dla zmaksymalizowania swoich przychodów, będzie oferować produkt QNA.film na szerokim rynku, jednak przy zachowaniu zasad określonych wspólnie przez QNA, Erato i TIG. b) Poza QNA.film grupa Erato Energy / TIG oraz QNA Technology zamierzają prowadzić działania mające na celu rozwój technologii i komercjalizację innych produktów QNA opartych o kropki kwantowe i tusze kwantowe. Technologia kropek kwantowych ma potencjał zrewolucjonizować kilka rynków zaawansowanych technologii, w tym szeroko pojętą energetykę ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki: a) wyświetlacze nowej generacji – nowe funkcjonalności, poprawa jakości, uproszczenie procesu produkcji i obniżenie jego kosztów, zmniejszenie zużycia energii, b) oświetlenie LED – nowe funkcjonalności oraz poprawa parametrów, c) akumulatory do urządzeń mobilnych – poprawa parametrów, d) nowe źródła energii – możliwość wykorzystania kropek do generowania wodoru, e) zabezpieczenia dokumentów wrażliwych oraz zabezpieczenia anty-podróbkowe – skuteczne zabezpieczenia przy wykorzystaniu unikalnych fluoroscencyjnych tuszy kwantowych; 7. W związku z intensywnym rozwojem QNA oraz planowanym skalowaniem biznesu, prowadzone będą działania mające na celu pozyskanie do QNA: - inwestora branżowego lub - inwestora finansowego lub - inwestorów w ramach procesu IPO, co byłoby powiązane z przekształceniem QNA w spółkę akcyjną i debiutem na zorganizowanym rynku. 8. Szczegółowe warunki współpracy TIG, Erato Energy i QNA zostaną uszczegółowione w odrębnych umowach. 9. Porozumienie wyraża wolę współpracy stron i stanowi o podjęciu działań kierunkowych, jednak nie stanowi dla żadnej ze stron zobowiązania do realizacji konkretnej czynności, nie jest ono też umową przedwstępną ani ofertą w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. QNA Technology Sp. z o.o. to spółka nanotechnologiczna rozwijająca technologię produkcji półprzewodnikowych kropek kwantowych (QNA.dots) oraz tuszy kwantowych (QNA.ink). Firma specjalizuje się w rozwoju technologii syntezy unikalnych w skali świata kropek kwantowych emitujących w zakresie światła niebieskiego. Kropki kwantowe to nanokryształy półprzewodnika w formie koloidu, które potrafią zamieniać prąd na światło, światło na prąd lub jeden kolor promieniowania na inny – w zależności od ich przeznaczenia. Koloidalna forma kropek kwantowych pozwala na deponowanie półprzewodnika na dowolnych podłożach (np. szkło, folia, papier, metal), różnymi metodami, włączając w to drukowanie. QNA Technology Sp. z o.o. to: - jedyna firma w Europie Środkowo-Wschodniej oferująca tak wysokiej jakości bezkadmowe niebieskie kropki kwantowe („deep blue”), - jeden z 14 start-upów z całego świata, które zakwalifikowały się do tajwańskiego programu inkubacyjnego Garage+ Global Startup, - jeden z 11 start-upów, które dostały się do finału programu Sebastiana Kulczyka InCredibles. Data Bridge Market Research szacuje, że rynek kropek kwantowych wzrośnie z 2,55 mld USD w 2018 r. do 17,13 mld USD w 2026 r. Aktualnie 200 udziałów QNA Technology (18,35% w kapitale zakładowym) jest w posiadaniu Kvarko ASI Sp. z o.o. (spółka celowa prowadząca działalność inwestycyjną). TIG natomiast posiada 1/3 udziałów Kvarko ASI Sp. z o.o.

Inne komunikaty

bDSDQqlj