Trwa ładowanie...
bErzFfud

Notowania

GEOTRANS: strona spółki
15.01.2021, 15:16

GTS Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oszacowana została na kwotę 945.000,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) netto. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania przez okres kolejnych 6 miesięcy. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bErzFfuL