Trwa ładowanie...
bDTkUtKd

Notowania

BOS: strona spółki
19.01.2021, 15:07

BOS Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o stałych datach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 roku:
- Jednostkowy raport roczny BOŚ S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. - data przekazania raportu: 18 marca 2021 r. - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. - data przekazania raportu: 18 marca 2021 r. - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I kwartał 2021 r. - data przekazania raportu: 12 maja 2021 r. - Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2021 r. - data przekazania raportu: 11 sierpnia 2021 r. - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał 2021 r. - data przekazania raportu: 10 listopada 2021 r. Jednocześnie Zarząd Banku oświadcza, że Bank jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać do publicznej wiadomości: - odrębnych raportów kwartalnych - ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, w których będą zamieszczane kwartalne informacje finansowe zawierające informacje wymagane przepisami Rozporządzenia, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia; - odrębnego raportu półrocznego ze względu na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie półrocznym skróconego półrocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia; - raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r. oraz raportu za IV kwartał 2021 r., zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Podstawa prawna: Art. § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty

bDTkUtKL