Trwa ładowanie...
bDTrRRSd

Notowania

ULMA: strona spółki
20.01.2021, 14:12

ULM Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej „Emitent”) zawiadamia, iż w dniu 20 stycznia 2021 r. został zawarty przez Emitenta z ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą w Oñati, Hiszpania, aneks zmieniający umowę pożyczki zawartą dnia 30 lipca 2020 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 30 lipca 2020r. (dalej „Umowa pożyczki”).
Na mocy zawartego aneksu: 1) Podwyższono ogólny limit odnawialnej linii pożyczkowej do łącznej kwoty 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych 00/100); 2) Pozostałe postanowienia umowy pożyczki pozostały bez zmian. W obliczu niskich stóp procentowych oraz obniżek oprocentowania depozytów bankowych w Polsce, jak również w związku z wprowadzeniem przez banki komercyjne opłat za gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych prowadzonych w złotych ponad określone limity, zawarcie wyżej wymienionego aneksu do Umowy Pożyczki stanowi dla Emitenta ważny element w procesie zarządzania nadwyżkami finansowymi, jak również w procesie optymalizacji kosztów obsługi finansowej. Dzięki dodatkowym środkom przekazanym w formie pożyczki Emitent będzie w stanie uniknąć kosztów obsługi finansowej z tytułu przetrzymywania środków pieniężnych w złotówkach zdeponowanych na rachunkach bankowych ponad określone limity oraz uzyskać przychody finansowe w wysokości wyższej niż przychody odsetkowe z depozytów bankowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka finansowego. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

bDTrRRSL