Trwa ładowanie...
bDUpNBTV

Notowania

CLN Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 16 lutego 2021 roku wraz z projektami uchwał

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 lutego 2021 roku, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Ogrodowej 2a w Kiełpinie, 05-092 Łomianki.
Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programów Motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.”, zastępującej dotychczas obowiązującą „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.” przyjętą uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 maja 2020 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Inne komunikaty

bDUpNBUD