Trwa ładowanie...
bDSEeNeJ

Notowania

PEKABEX: strona spółki
22.01.2021, 20:22

PBX Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółki”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika p. Andreasa Madeja („AM”) i p. Oleksii Kuznietsov („OK”), zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (zawiadomienie w załączeniu do niniejszego raportu). Z zawiadomienia wynika, że OK pośrednio zbył a AM pośrednio nabył 2.958.170 akcji Spółki.
Pośrednie zbycie i nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku nabycia przez AM od OK w dniu 21 stycznia 2021 r. 901 udziałów w spółce prawa cypryjskiego Cantorelle Limited z siedzibą w Nikozji („Cantorelle”), stanowiących 50,06% kapitału zakładowego w tej spółce, uprawniających do 901 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, co stanowi 50,06% wszystkich głosów w tej spółce. Cantorelle jest posiadaczem 2.958.170 akcji Spółki. W wyniku wskazanego zdarzenia (i) pośredni udział OK w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł o więcej niż 2% a zarazem poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, (ii) pośredni udział AM w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej 10%. Z zawiadomienia ponadto wynika, że: 1) Przed nabyciem udziałów AM nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji w Spółce a OK nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji w Spółce natomiast posiadał pośrednio (poprzez Cantorelle) 2.958.170 akcji Spółki, stanowiących 11,92% kapitału zakładowego w Spółce, uprawniających do 2.958.170 głosów, co stanowi 11,92% wszystkich głosów w Spółce; 2) Po nabyciu udziałów OK nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji w Spółce a AM nie posiada bezpośrednio żadnych akcji w Spółce natomiast posiada pośrednio (poprzez Cantorelle) 2.958.170 akcji Spółki, stanowiących 11,92% kapitału zakładowego w Spółce, uprawniających do 2.958.170 głosów, co stanowi 11,92% wszystkich głosów w Spółce; 3) Nie istnieją żadne podmioty bezpośrednio ani pośrednio zależne od zawiadamiających inne niż Cantorelle, które posiadają jakiekolwiek akcje Spółki; 4) Żaden z zawiadamiających nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie; 5) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 ustawy o ofercie publicznej wynosi 0, gdyż żaden z zawiadamiających nie jest (bezpośrednio ani pośrednio) posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej, w związku z czym ogólna liczba głosów, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 ustawy o ofercie jest równa wskazanej w pkt. 2 powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty

bDSEeNfr