Trwa ładowanie...
bDSDNmwR

Notowania

PEKABEX: strona spółki
26.01.2021, 15:27

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”), w wykonaniu umowy przedwstępnej o zawarciu, której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 62/2020 z dnia 05 listopada 2020 roku, zawarła z Bart sp. z o.o. z siedzibą w Sulnowie („Inwestor”) umowę („Umowa”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot Umowy: Rozbudowa zakładu produkcyjnego BART sp. z o.o. poprzez rozbudowę hali magazynowej (etap II inwestycji) Wartość Umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia robót: 7 dni od dnia podpisania umowy Termin zakończenia robót: 24.09.2021 r. Okres gwarancji: Umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat Okres rękojmi: 5 lat Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości Umowy netto Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości Umowy netto Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 10% wartości Umowy netto Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDSDNmxz