Trwa ładowanie...
bDTkYluJ

Notowania

MAXCOM: strona spółki
27.01.2021, 9:50

MXC Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021 r.
1. Raporty kwartalne: rozszerzony, skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r. – 28 maja 2021 r. rozszerzony, skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r. – 26 listopada 2021 r. 2. Raporty półroczne: rozszerzony, skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r. 3. Raport roczny: jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r. skonsolidowany raport roczny za rok 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dalej: „Rozporządzenie”, Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową. Ponadto, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2020 roku i drugi kwartał 2021 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Inne komunikaty

bDTkYlvr